REGULAMIN KONFERENCJI

„#ODWOŁUJE #NIEBLOKUE”

REGULAMIN”


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencjach pod nazwą „#ODWOLUJE #NIEBLOKUJE” organizowanych przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157758, NIP: 1230955789, REGON: 017495161, kapitał zakładowy 209 350,00 zł (dalej jako: „Organizator”)..


2 Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie wymienione niżej pojęcia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie:

a) Formularz zgłoszeniowy - formularz dostępny na stronie internetowej https://www.landpagepreview.com/64a1f343-452e-47bb-a16a-603ac5c8a59c, za pomocą którego następuje Rejestracja Uczestnika;

b) Konferencja - organizowana przez Organizatora konferencja pod nazwą „#ODWOLUJE #NIEBLOKUJE” odbywająca się w dniu 28 września 2023 r., szczegółowe informacje o Konferencji dostępne są na stronie internetowej pod linkiem www.odwolujenieblokuje.pl/konferencja

c) Potwierdzenie udziału w Konferencji - informacja wysyłana przez Organizatora do Uczestnika na adres e-mail wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kończąca proces Rejestracji;

d) Regulamin - niniejszy Regulamin;

e) Rejestracja - proces zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji;

f) Uczestnik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zgłosiła chęć wzięcia udziału w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kontakt w sprawie informacji handlowych drogą telefoniczną i której udział w Konferencji został potwierdzony przez Organizatora;

g) Partner - osoba fizyczna lub prawna, która na podstawie odrębnych porozumień z Organizatorem uczestniczy w Konferencji. Partnerem Konferencji mogą być patroni, współorganizatorzy, media, przedstawiciele branży reklamowej, marketingowej, medycznej lub innych branż, związanych pośrednio lub bezpośrednio z tematyką Konferencji;

h) Administrator - Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o.;

i) Portal – platforma internetowa, za pośrednictwem której możliwe jest wzięcie udziału w Konferencji w trybie on-line;


3. Udział w Konferencji jest bezpłatny.


4. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do Uczestników, Partnerów i Sponsorów Konferencji.


5. Związane z Konferencją usługi dotyczące m.in. objęcia patronatem, sponsorowania, udostępnienia przestrzeni reklamowej świadczone są na podstawie odrębnych umów zawartych z Organizatorem.


6. Powyższe pojęcia pisane w liczbie pojedynczej odnoszą się także do wyrażeń w liczbie mnogiej, chyba, że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.


7. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.


§ 2 Rejestracja


1. Aby wziąć udział w Konferencji należy wejść na stronę https://www.landpagepreview.com/64a1f343-452e-47bb-a16a-603ac5c8a59c i kliknąć w przycisk Zarejestruj się BEZPŁATNIE. Następnie należy wypełnić Formularz rejestracyjny, zaakceptować wymagane zgody i przesłać Formularz za pomocą przycisku Wyślij.

2. Ilość miejsc Uczestników jest ograniczona. O dostępności decyduje kolejność zapisów.

3. Przesłanie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Akceptując Regulamin Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w wydarzeniu wiąże się z wyrażeniem zgody Organizatorowi i Współorganizatorom lub innym osobom na zlecenie Organizatora, na rozpowszechnienie swojego wizerunku w relacjach z tego wydarzenia w tym zwielokrotnianie wszelkimi technikami, rozpowszechnianie i publikowanie w prasie, broszurach, ulotkach, mediach elektronicznych w związku z organizacją, udziałem, relacjonowaniem przebiegu i dokumentowaniem Konferencji w razie takich potrzeb. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników znajdują się w § 11 niniejszego Regulaminu oraz będą udostępnione w trakcie konferencji w formie tabliczek informacyjnych. W celu uniknięcia rozpowszechniania Państwa wizerunku prosimy o unikanie pozowanych zdjęć do kamery.


§ 3 Potwierdzenie udziału w Konferencji


1. Organizator w terminie www.odwolujenieblokuje.pl/konferencja przesyła Uczestnikowi Potwierdzenie udziału w Konferencji na adres e-mail Uczestnika wskazany podczas Rejestracji, jeżeli są spełnione następujące warunki:

a. Organizator otrzymał prawidłowo wypełniony Formularza zgłoszeniowy;

b. Limit wolnych miejsc na udział w Konferencji nie jest wyczerpany.


2. Czas i miejsca odbycia Konferencji zostanie wskazany Uczestnikowi w Potwierdzeniu.


3. Wstęp Uczestników na Konferencję odbywa się na podstawie otrzymanego Potwierdzenia.


§ 4 Uczestnictwo on-line


1. Uczestnictwo w Konferencji możliwe jest także w trybie on-line (transmisja audio i wideo). Uczestnictwo on-line odbywa się za pośrednictwem Portalu.

2. Organizator przesyła Uczestnikowi link do transmisji on-line na wskazany podczas Rejestracji adres e-mail Uczestnika w dniu roboczym poprzedzającym dzień rozpoczęcia Konferencji. Link pozostaje aktywny do końca trwania Konferencji.

3. W celu uczestnictwa w Konferencji w trybie on-line Uczestnik powinien kliknąć w link oraz postępować zgodnie z przekazywanymi instrukcjami.


§ 5 Obowiązki Uczestnika


1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.


2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych, administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących w miejscu odbywania się Konferencji.


3. Uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń służb porządkowych, informacyjnych oraz funkcjonariuszy Straży Pożarnej lub innych służb państwowych.


4.Uczestnik zobowiązuje się do udziału w Konferencji w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich.5. Uczestnicy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.


§ 6 Przepisy porządkowe


1. Uczestnicy mogą przebywać w miejscu prowadzenia Konferencji tylko w godzinach oznaczonych przez Organizatora.


2. Podczas trwania Konferencji zabronione jest prowadzenie przez Uczestników jakichkolwiek działań komercyjnych, akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitujących oraz zbiórek pieniężnych.


3. W miejscu organizowanego wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz: wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia otwartego, stanowiących zagrożenie pożarowe, uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia, życia osób oraz bezpieczeństwa powszechnego, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych oraz używania papierosów elektronicznych, zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego oraz zakłócania porządku publicznego.


4. Uczestnikom nie wolno wnosić ani wprowadzać zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.


5. Uczestnicy Konferencji mogą przebywać w miejscach udostępnionych przez Organizatora oraz poruszać się wyłącznie oznaczonymi przez Organizatora ciągami komunikacyjnymi.


6. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w miejscu organizowanej Konferencji


7. Organizator ma prawo odmówić wstępu lub wyprosić z terenu Konferencji Uczestnika, który:

a) znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

b) posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.


8. Uczestnik nie jest uprawniony do rozpowszechniania treści cyfrowych udostępnionych mu przez Organizatora lub ich opracowań w całości lub w części, zarówno w celu zarobkowym jak i niezarobkowym.


§ 7 Zmiany w programie Konferencji


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji tj. m.in. osób prelegentów, tematów i godzin prelekcji jak również terminu i miejsca przeprowadzenia Konferencji.


2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do 1 (słownie: jednego) dnia roboczego przed terminem organizacji Konferencji.


3. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy (anulowania uczestnictwa) w zakresie dotyczącym poszczególnych Uczestników w terminie do 1 (słownie: jednego) dnia roboczego przed terminem organizacji Konferencji, jeżeli w trakcie Rejestracji wystąpi błąd systemu komputerowego (np. awaria formularza).


4. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianach, o których mowa powyżej lub o odwołaniu Konferencji za pomocą komunikatów, które będą dostępne na stronie internetowej Konferencji dostępnej pod linkiem www.odwolujenieblokuje.pl/konferencja lub poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres mailowy Uczestnika podany podczas Rejestracji.


§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną


1. Administratorzy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego umożliwiającego wzięcie udziału w Konferencji w trybie on-line w taki sposób, że każdy Użytkownik Portalu może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z Usługi.


2. Administratorzy zapewniają działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.


3. Administratorzy zapewniają jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz potwierdzenia faktu przystąpienia Użytkownika do korzystania z Usług.


4. Administratorzy zastrzegają, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług, a także środki techniczne dostępne w celu ich zminimalizowania, opisane zostały w Załączniku do niniejszego Regulaminu


5. Z aktualną informacją o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies), można zapoznać się w Polityce Prywatności.


6. Aby wziąć udział w Konferencji on-line Uczestnik winien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Administratorów:a) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).


§ 9 Dodatkowe informacje o usługach świadczonych drogą elektroniczną


1. Administratorzy zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań celem zapewnienia działania Portalu bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administratorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu spowodowane awarią, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.


2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Administratorzy mają prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia usług elektronicznych, bez wcześniejszego powiadomienia o tym użytkowników Portalu. W szczególności Administratorzy są uprawnieni do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownikowi Portalu nie przysługują żadne roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych przez Administratorów.


3. Administratorzy mają prawo również zaprzestać świadczenia usług elektronicznych w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec któregokolwiek z nich przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, Administratorzy nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.


4. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których hiperłącza zostaną zamieszczone w ramach Portalu. Administratorzy zastrzegają, iż nie mają wpływu na zawarte na tych stronach treści ani tych treści nie weryfikują.


§ 10 Odpowiedzialność Organizatora


1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego.


2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą. Dla celów Regulaminu termin „siła wyższa” oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenie dotyczące którejkolwiek ze Stron, które cechuje się zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom. Siła Wyższa obejmuje w szczególności przypadki losowe, pożar, powódź, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, nieprzewidywalne przed dniem zawarcia Umowy Przyrzeczonej lub w toku trwania niniejszej umowy zarządzenia lub inne akty władzy państwowej lub rządowej, wojnę, zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, akty sabotażu oraz strajki generalne


3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia (odzież, bagaż podręczny, inne przedmioty).


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz Portalu.


§ 11 Reklamacja


1. Uczestnik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: konferencja.odwolujenieblokuje@cmp.med.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.


2. Reklamacje mogą być składane nie niż w ciągu 14 dni od zakończenia Konferencji.


3. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.


4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. wskazanie daty Konferencji, której reklamacja dotyczy;

b. oznaczenie Uczestnika – imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,

c. przedmiot reklamacji,

d. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.


5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu jej otrzymania.


6. W związku z rozpatrywaną reklamacją Organizator może zwrócić się do Uczestnika o dostarczenie dodatkowych informacji oraz posiadanej przez Uczestnika oryginalnej dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji.


7. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.


§ 12 Klauzula informacyjna dla Uczestnika

1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Puławska 49, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157758, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 123-095-57-89 oraz REGON 017495161. Adres korespondencyjny: Piaseczno, 05-500, ul. Puławska 49. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: XXX


3. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane są w następujących celach Administratora:

a. realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;

b. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek;

c. marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Zamawiającego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Zamawiającego, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


4. Odbiorcami danych osobowych Zamawiających mogą być m.in.:.

a. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową;

b. inni podwykonawcy Administratora.


5. Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:

a. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony;

b. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.


6. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem.


7. Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem.


8. Zamawiający mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.


9. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.


10. Dane osobowe Zamawiających mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


§ 13 Klauzula informacyjna dla Uczestników


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157758, posiadająca następujące numery identyfikacyjne: NIP 123-095-57-89 oraz REGON 017495161. Adres korespondencyjny: Piaseczno, 05-500, ul. Puławska 49. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iodo@cmp.med.pl


3. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez zgłaszającego Uczestnika. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko oraz nazwa placówki medycznej.


4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.:

a. w celu rejestracji, zapewnienia dostępu do Konferencji online, wysyłania notyfikacji dotyczących Konferencji, dokumentowania przebiegu konferencji; wszelkich innych kwestii administracyjnych wymaganych dla właściwej organizacji i przebiegu Konferencji oraz bezpieczeństwa jej Uczestników, prelegentów i obsługi.

b. celów marketingowych i handlowych oraz

c. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:

a. Współorganizatorzy Konferencji,

b. podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,

c. inni podwykonawcy Administratora.


6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem


7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.


§ 14 Postanowienia końcowe


1. Regulamin dostępny jest na stronie


2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, iż zmiany nie pogarszają warunków uczestnictwa w Konferencji. Ogłoszenie zmian nastąpi poprzez opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej: www.odwolujenieblokuje.pl/konferencja oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestnika wskazany podczas Rejestracji.


3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Organizatora sąd powszechny.


4. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Zamawiającym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:

a. Formularz rejestracyjny;

b. Potwierdzenie udziału w Konferencji oraz

c. Regulamin, o ile Zamawiający zdecyduje się na jego pobranie,

d. dostęp do Konferencja w celu uczestniczenia w niej on-line.


5. Organizator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Zamawiający oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zamówienia związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Organizator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Zamawiającemu składanie zamówień w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.


6. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 4 jest posiadanie:a. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;b. dostępu do sieci Internet;c. przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies;d. programu zdolnego do otwierania plików w formacie pdf np. Acrobat Reader 9.5 lub nowszy.


7. Treści cyfrowe wymienione w ust. 4 nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.


8. Regulamin wchodzi w życie z dniem


9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Do wydarzenia pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym.


Liczba miejsc stacjonarnie: 90

Liczba miejsc on-line: 500

IconIcon Icon
Zarejestruj się BEZPŁATNIE

Organizator

Organizatorem konferencji i kampanii społecznej #ODWOLUJE #NIEBLOKUJE jest Centrum Medyczne CMP . To sieć przychodni posiadających obecnie 23 oddziały na terenie Warszawy, Piaseczna, Łomianek, Józefosławia i Białej Rawskiej. Jest polską, rodzinną firmą, która powstała w 2002 roku. Jej misją jest dostosowanie się do potrzeb Pacjentów i ich zaspokojenie, a także wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku i rozwój oferty biznesowej. CMP oferuje prywatną opiekę specjalistyczną, a także realizuje wizyty z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na stałe współpracuje z ok. 400 podwykonawcami na terenie całej Polski i ok. 520 lekarzami i specjalistami. Opieką lekarską w CMP objętych jest ok. 800 000 Pacjentów, którzy realizują ponad 40 000 wizyt miesięcznie. Od 2019 r. firma prowadzi badania kliniczne m.in. w zakresie leczenia grypy czy chorób z obszaru pulmonologii, kardiologii i ginekologii, a obecnie również leków na COVID-19.


Koordynatorzy Projektu:

Magdalena Borgus - magdalena.borgus@cmp.med.pl

Tomasz Lewandowski - tomasz.lewandowski@cmp.med.pl


Informacje dotyczące rejestracji i pakietów dostępu: odwolujenieblokuje@cmp.med.pl

Zarejestruj się BEZPŁATNIE

O KonferencjiKonferencja inaugurująca II edycję kampanii jest odpowiedzią na niezwykle aktualny problem nieodwoływanych przez pacjentów wizyt u specjalistów czy na planowych zabiegach. Nieświadomość skali tego zjawiska jest olbrzymia i sięga milionów wizyt, zarówno w placówkach publicznych

jak i prywatnych w całej Polsce. Dlatego przedstawiciele różnych środowisk medycznych zwarli szeregi, jednocząc się w stworzeniu kampanii informacyjnej, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa

na ten problem.


Problematyka poruszana podczas konferencji pozwoli spojrzeć z szerszej perspektywy na zjawisko tzw. no show.

Chcemy szczegółowo omówić ten temat i wspólnie poszukać najlepszych rozwiązań. Podczas wydarzenia organizatorzy i zaproszeni goście – eksperci i praktycy rynkowi, reprezentujący najważniejsze organizacje i podmioty medyczne – porozmawiają m.in. o tym:

jaka jest skala problemu nieodwołanych wizyt?

jak przekłada się to na funkcjonowanie placówek medycznych oraz codzienną pracę ich personelu oraz dostępność usług medycznych

dla pacjentów?

jakie rozwiązania i rekomendacje mogą pomóc zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat skali problemu i jego bezpośrednich skutkach

dla pacjentów?

jak skutecznie edukować pacjentów w zakresie sposobów odwoływania wizyt?

jak wdrażać i skutecznie wykorzystywać w placówkach medycznych rozwiązania technologiczne wspierające odwoływanie wizyt?

Icon
IconIconIconIcon
Zarejestruj się BEZPŁATNIE

#ODWOŁUJE #NIEBLOKUJE to kampania społeczna zainicjowana przez Centrum Medyczne CMP.

Icon

Centralny Dom Technologii

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

Icon

28 września 2023 r. | 10:30

Icon

stacjonarnie: 90 osób

on-line: 500 osób

Centralny Dom Technologii

ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa

28 września 2023 r. | 10:30

stacjonarnie: do 90 osób

on-line: do 500 osób

Organizator

Image

Współorganizatorzy

Centrum Medyczne CMP

Agenda Konferencji

10:00 Rejestracja uczestników, powitanie gości.

10.30 Konferencja prasowa

Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, Magdalena Kołodziej – Prezes Fundacji MY PACJENCI,

Igor Grzesiak – Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Przedstawiciel Fundacji

Nie widać po mnie, Przedstawiciel Znany Lekarz.pl

11:30 - 12:30 Nieodwołane wizyty pacjentów. Wpływ zjawiska na system opieki medycznej w Polsce – część 1

15:15 - 16:15

Technologia jako ważny aspekt zarządzania wizytami pacjenta w placówce medycznej. Perspektywa Pacjent - Placówka.

14:45 - 15:15

Przerwa kawowa

Icon

13:30 - 14:45 Edukacja pacjentów jako rozwiązanie problemu nieodwołanych wizyt.

Icon

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, Paweł Walicki – Prezes Centrum Medycznego CMP,

Anna Rulkiewicz – Prezes Lux Med, Artur Białkowski – Dyrektor zarządzający ds. Usług Biznesowych Medicover, Joanna Syta – Dyrektor Przychodni Centrum Medycznego „Żelazna”

14:45 - 15:15 Przerwa kawowa

15:15 - 16:15 Technologia jako ważny aspekt zarządzania wizytami pacjenta w placówce medycznej. Perspektywa Pacjent - Placówka.

Icon

Przedstawiciel Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Marcin Fiedziukiewicz – Prezes kliniki.pl,

Daniel Nowocin – Prezes Medidesk, Piotr Dębosz – Dyrektor Sprzedaży Talkie.ai, Przedstawiciel Sagenso, Przedstawiciel Centrum e-Zdrowia

16:15 Lunch

10:00

Rejestracja uczestników, powitanie gości.

10.30

Konferencja prasowa

11:30 - 12:30

Nieodwołane wizyty pacjentów. Dlaczego stanowi to problem?

13:30 - 14:45

Edukacja pacjentów jako rozwiązanie problemu nieodwołanych wizyt.

16:15

Lunch

Zarejestruj się BEZPŁATNIE
Icon

Paweł Walicki – Prezes Centrum Medycznego CMP, Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta, Paweł Pawliszak – Prezes Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, Urszula Szybowicz – Dyrektor Operacyjna Polskiej Federacji Szpitali, Justyna Mieszalska – Prezes Centrum Medyczne WUM

Spojrzenie na problem z poziomu różnych uczestników systemu opieki medycznej:

recepcjonistka, pracownik Call Center, lekarz, kierownik przychodni

12:30 - 13:30 Nieodwołane wizyty pacjentów. Wpływ zjawiska na system opieki medycznej w Polsce – część 2

12:30 - 13:30

Nieodwołane wizyty pacjentów. Dlaczego stanowi to problem?

Patronaty honorowe

Partnerzy merytoryczni

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Partnerzy

Image Image Image Image

Partnerzy technologiczni

Image

Patroni medialni

Masz jakieś pytania lub sugerstie? Skontaktuj się z nami: konferencja.odwolujenieblokuje@cmp.med.pl


Koordynatorzy projektu


Magdalena Borgus - magdalena.borgus@cmp.med.pl

Tomasz Lewandowski - tomasz.lewandowski@cmp.med.pl

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami:


konferencja.odwolujenieblokuje@cmp.med.pl

Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. | ul. Puławska 49 | 05-500 Piaseczno
NIP: 12309557891 | KRS: 0000157758 | REGON: 017495161

© 2023. Wszelkie Prawa Zastrzeżone przez Centrum Medyczne Puławska sp. z o. o.